accesos directos a la web en castellano y en euskera
Aita Patxi Beneragarriaren Elizako Beatifikazioen auzia.
Hasiera Bizitza Otoitza Emaitzak Kontaktua Abestiak Dokumental

Aita Patxi Otoitza

OTOITZA: IRURREN EDO BEDERATZIURRENA  (Eguneroko otoitza)

    Gurutzeko Jesus neure Jauna!

Zeu bitarteko zaitudala, Irutasun Guztiz Deunari eskerrik beroenak emoten deutsadaz, Beneragarri Aita Patxi'ri ezarritako doai miragarriakaitik; batez be, ain bereak ebazan gaixoai laguntzeko, Eukaristiako Sakramentua maitatzeko ta Errosario Santua errezatzeko doaiakaitik. Bere bitartez ainbeste mesede lortu dirala-ta, uste osoagaz, Zeugana eske natorkizu bear dodan laguntza jaritxi nairik, Zeure aintzarako ta neure onerako bada. (Agertu emen zeure bearrizana).

Era berean eskatzen deutsut bere birtutezko edertasuna agertu daizula Elizan, arimen onerako ta Irutasun Deunaren aintzarako izango bada. Aren serbitzari apala bere bizitza osoan izan zan da.

Amén.

OHARRA: Esker eta Mesedeen barriak bialdu!

  Aita Patxi


castellanoesukera